ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив

Проекти

 

Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. 

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата.

Детска градина "Ралица" участва в:

 

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи

Изплащане на такси на деца, чиито родители  получават помощи по реида на Павилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за  придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца.