ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Мисия, визия и цели

МИСИЯ

 • Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие и социализация;
 • Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
 • Да превърне ДГ „Ралица“ в желано място за сътрудничество с децата и родители, с подходящо организирани пространства за игра, обучение и общуване;

 ВИЗИЯ

 • Детска градина съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременна образователна среда, в която детето е център на педагогическото взаимодействие и учи играейки, изследва света, експериментира, общува пълноценно.
 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ  И СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ:

 • Хуманност и демократичност.
 • Позитивизъм и доверие.
 • Добронамереност и подкрепа.
 • Екипност.
 • Ефективност и резултатност.
 • Грижа,
 • Постоянство,
 • Уважение,
 • Съхраняване на националните културни ценности;
 • Споделена отговорност

ЦЕЛ

Създаване на модерна, ефективна и постоянно развиваща се система за възпитание и образование, в центъра на която е детето с неговата индивидуалност, и която осигурява развитие на неговите личностни качества и интелектуален потенциал.

ПОДЦЕЛИ

 • Изграждане на силен екип за повишаване качеството на предлаганата услуга на родителите.
 • Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване през целия живот както при децата, така и при служителите.
 • Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява).
 • Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователни цели.